รองนายทะเบียนสหกรณ์   

 

ชื่อ -นามสกุล   :  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์
ตำแหน่ง   : 

 รองนายทะเบียนสหกรณ์ ,สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

วุฒิการศึกษา   :   1. ปริญาโท มรอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต) (MPAM)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2.ปริญญาตรี วท.บ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์  :  02-1831011
โทรสาร  :  02-1831012
มือถือ   :  089-6808979
 Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.