สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ

 จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาซิก 

 ทำเนียบกลุ่มอาชีพ 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน