ความเป็นมา

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)

ความเป็นมา

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้โอนไปจัดตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ภายใต้ระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร กพส. ขึ้นมาหนึ่งคณะเพื่อทำหน้าที่บริหาร ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริม

กิจการจาก กพส.

คณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                                               ประธานกรรมการ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                           กรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                                          กรรมการ

อธิบดีกรมประมง                                                          กรรมการ

อธิบดีกรมปศุสัตว์                                                         กรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง                                                   กรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ                                               กรรมการ

ผู้แทนของสหกรณ์ (ประเภทละ 1 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง)     กรรมการ

ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (1 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง)                   กรรมการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                                           กรรมการ/เลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่บริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์