จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิก

ทำเนียบสหกรณ์

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท

การมีส่วนร่วมของสมาซิก

 

สินค้าและบริการ

 สถานภาพทางการเงิน

อุปกรณ์การตลาด

ทะเบียนสมาซิกสหกรณ์