วงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  (สรุป Excel)

ที่ ชื่อสหกรณ์ วันสิ้นปี
ทางบัญชี
ช่วง 1 ต.ค.. 64 -30 ก.ย. 65
 วงเงินที่อนุมัติ  วันที่อนุมัติ
1 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ จำกัด 31-พ.ค.-64       10,000,000.00 9-ธค.-64
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส.วาย.เค. จำกัด 31-พ.ค.-64         2,500,000.00 24-พ.ย.-64
4 สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด 30-มิ.ย.-64       50,000,000.00 6-ม.ค.-65
5 สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด 30-มิ.ย.-64       35,000,000.00 8-ธ.ค.-64.
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด 30-มิ.ย.-64   1,330,000,000.00 6-ต.ค.-64
7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 30-มิ.ย.-64       15,000,000.00 10-พ.ย.-64
8 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทคิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 30-มิ.ย.-64         1,000,000.00 22-ธ.ค.-64
9 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด 30-มิ.ย.-64         1,000,000.00 24-ธ.ค.-64
10 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จำกัด 30-มิ.ย.-64       39,300,000.00 6-ม.ค.-65
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด 31-ก.ค.-64       20,000,000.00 15-ต.ค.-64
12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิพัฒนสัมพันธ์ จำกัด 31-ส.ค.-64         2,000,000.00 7-ธ.ค.-64
13 สหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่ คัลเล่อร์ และในเครือ จำกัด 30-ก.ย.-64            500,000.00 8-ก.พ.-65
14 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 30-ก.ย.-64         2,000,000.00 22-ก.พ.-65
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยางกิจไพศาลและในเครือ จำกัด 30-ก.ย.-64         1,000,000.00 22-ก.พ.-64
16 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลสมุทรปราการ จำกัด 30-ก.ย.-64       10,000,000.00 19-ม.ค.-65
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัด 30-ก.ย.-64         1,000,000.00 20-ม.ค.-65
18 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานอูเอโน จำกัด 30-ก.ย.-64         5,000,000.00 19-ม.ค.-65
19 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส จำกัด 30-ก.ย.-64       15,000,000.00 7-ม.ค.-65
20 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จำกัด 30-ก.ย.-64      100,000,000.00 7-ม.ค.-65
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ เค.ซี.อี.ไอ จำกัด 30-ก.ย.-64         9,000,000.00 17-ก.พ.-65
22 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด 30-ก.ย.-64         9,000,000.00 27-ธ.ค.-64
23 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน อี พี ซี จำกัด 30-ก.ย.-64         1,000,000.00 20-ม.ค.-65
24 สหกรณ์ออมทรัพย์เอนไกไทย จำกัด 30-ก.ย.-64         5,000,000.00 7-ม.ค.-65
25 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 30-ก.ย.-64         1,000,000.00 11-ก.พ.-65
26 สหกรณ์เคหสถานปลาสลิดบางบ่อ จำกัด 30-ก.ย.-64       14,000,000.00 27-ม.ค.-65
27 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารน้ำใจเดลต้า จำกัด 30-ก.ย.-64       30,000,000.00 14-ม.ค.-65
28 สหกรณ์ออมทรัพย์โอเชียนกลาส จำกัด 31-ต.ค.-64       20,000,000.00 25-ก.พ.-64
29 สหกรณ์ออมทรัพย์แปรงไทยและบี.โอ. จำกัด 31-ต.ค.-64         3,000,000.00 7-ม.ค.-65
30 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จำกัด 31-ต.ค.-64      260,000,000.00 25-ม.ค.-65
31 สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด 31-ต.ค.-64       10,000,000.00 13-ม.ค.-65
32 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด 31-ต.ค.-64      500,000,000.00 28-ก.พ.-65
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 31-ต.ค.-64      250,000,000.00 25-ม.ค.-65
34 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 31-ต.ค.-64      400,000,000.00 8-ก.พ.-65
35 สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด 31-ต.ค.-64         2,000,000.00 20-ม.ค.-65
36 สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทองสัมพันธ์ จำกัด 31-ต.ค.-64            300,000.00 28-ก.พ.-65
37 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ที เค ที จำกัด 31-ต.ค.-64         2,000,000.00 29-ธ.ค.-64
38 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 30-พ.ย.-64   3,000,000,000.00 25-ม.ค.-64
39 สหกรณ์ออมทรัพย์พุทธสหกรณ์เอนกประสงค์ว่องวานิช จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 25-ก.พ.-65
40 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 19-ม.ค.-65
41 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปากลัดสามัคคี จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 28-ก.พ.-65
42 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเบนกัน จำกัด 31-ม.ค.-65         2,000,000.00 10 พ.ค. 65
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด 31-ม.ค.-65         1,000,000.00 28-ม.ค.-65
44 สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายสลัมพระราม 3 จำกัด 31-มี.ค.-65       31,200,000.00 17-ม.ค.-65
45 สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเอง จำกัด 30-เม.ย.-65         5,000,000.00 18-ก.พ.-65
46 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด 31-ธ.ค.-64         3,000,000.00 11-พ.ค.-65
47 สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกสตีลไวร์ จำกัด 31-ธ.ค.-64        5,000,000.00 27-พ.ค.-65
48 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทรน (ประเทศไทย) จำกัด 31-ธ.ค.-64       30,000,000.00 27-พ.ค.-65
49 สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค กลการ จำกัด 31-ธ.ค.-67     100,000,000.00 27-พ.ค.-65
50 สหกรณ์บริการรถตู้บางพลี จำกัด 30-ก.ย.-64            500,000.00 27-พ.ค.-65
51 สหกรณ์ออมทรัพย์สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 25-พ.ค.-65
52 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาซาฮีเทค ประเทศไทย จำกัด 31-ธ.ค.-64       20,000,000.00 23-พ.ค.-65
53 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสินธานี จำกัด 31-ธ.ค.-64            700,000.00 23-พ.ค.-65
54 สหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันนา 30-พ.ย.-64        1,000,000.00 31-พ.ค.-65
55 สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอ็มทีพี 31-ต.ค.-64            500,000.00  1-พ.ค.-65
56 สหกรณ์ออมทรัพย์ทีไอดี จำกัด 31-ธ.ค.-64       10,000,000.00  1-มิ.ย.-65
57 สหกรณ์ออมทรัพย์แสตนดาร์ดแคน จำกัด 31-ธ.ค.-64       10,000,000.00 12-พ.ค.-65
58 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป จำกัด 31-ธ.ค.-64       10,000,000.00 2-มิ.ย.-65
59 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามซีเนเตอร์ จำกัด 31-ต.ค.-64            100,000.00 8-มิ.ย.-65
60 สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก จำกัด 31-ธ.ค.-64       62,000,000.00 10-มิ.ย.-65
61 สหกรณ์บริการเดินรถเมล์เล็กบางบ่อคลองด่าน จำกัด 31-ธ.ค.-64            200,000.00 10-มิ.ย.-65
62 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 15-มิ.ย.-65
63 สหกรณ์ออมทรัพย์อัคคีปราการ จำกัด 31-ธ.ค.-64            500,000.00 15-มิ.ย.-65
64 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางพลีรวมใจ จำกัด 31-ธ.ค.-64         5,000,000.00 15-มิ.ย.-65
65 สหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด 31-ธ.ค.-64         3,000,000.00 15-มิ.ย.-65
66 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยโคะอิโท จำกัด 31-ธ.ค.-64            500,000.00 20-มิ.ย.-65
67 สหกรณ์ออมทรัพย์วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด 31-ธ.ค.-64            200,000.00 10-มิ.ย.-65
68 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จำกัด 31-ธ.ค.-64         2,000,000.00 28-มิ.ย.-65
69 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด 31-มี.ค.-65            200,000.00 2-ส.ค.-65
70 สหกรณ์ออมทรัพย์นิปปอน คาร์ไบด์อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 31-มี.ค.-65         5,000,000.00 2-ส.ค.-65
71 สหกรณ์เคหสถานธารทิพย์ บางโปรง 2 จำกัด 31-มี.ค.-65         7,500,000.00 8-ก.ค.-65
72 สหกรณ์ออมทรัพย์ บ้านไอ.พี จำกัด 31-ม.ค.-65         1,000,000.00 26-ก.ค.-65
73 สหกรณ์ออมทรัพย์วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 31-มี.ค.-65            350,000.00 26-ก.ค.-65
74 สหกรณ์ออมทรัพย์สังกะสีไทย จำกัด 31-ธ.ค.-65         1,000,000.00 26-ก.ค.-65
75 สหกรณ์ออมทรัพย์ ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด 31-ม.ค.-65         1,000,000.00 18-ก.ค.-65
76 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง จำกัด 31-มี.ค.-65       20,000,000.00 7-ก.ค.-65
77 สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็นทรัล เมทรัลส์ ประเทศไทย จำกัด 31-ม.ค.-65         1,500,000.00 7-ก.ค.-65
78 สหกรณ์บริการผู้ค้าสุกรชำแหละสมุทรปราการ จำกัด 31-ธ.ค.-65            100,000.00 4-ส.ค.-65
79 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชลเทพ-นิลุบล จำกัด 31-ม.ค.-65         2,000,000.00 4-ส.ค.-65