HOPE001

banner34

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)                   ...

ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

ติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแลัพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์...

พิธีส่งมอบสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่              ...

ซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 4               วันที่...

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่            ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ...

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์​กลุ่ม​เกษตรกร​ และธุรกิจชุมชน​ วันที่​ 24​ มิถุนายน​ 2564​ นายประกอบ​ เผ่าพงศ์​ ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่​ 1,2​ และส่วนกลาง​...

ประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเพี้ยน เกตุศรี...

โครงการ "แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิช-19" วันที่ 8 มิถุนายน 2564  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพีรวิชญ์  เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์...

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 23  เมษายน 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์...

ประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ​ และมาตรฐานสินค้า สิ่งบ่งชี้ทาง​ภูมิศาสตร์ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายพีระเดช เดชศราเดโช...

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้​ (thailand​ riviera)​ วันที่​ 8 เมษายน 2564 นายพีรวิชญ์​ เจียรพิสิฐพงศ์​ สหกรณ์​จังหวัดสมุทร​ปราการ​ มอบหมายให้​...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายเพี้ยน เกตุศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์...