HOPE001

ข่าวประชาสัมพันธ์

banner34

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

        ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์...

ส่งเสริมและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำกัด วันที่ 11 ตุลาคม 2564  นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพรเทพ...

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที่10/2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ...

การอบรมตามโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! วันที่ 7 ตุลาคม 2564  นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม...

การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ ครั้งที่ 11/2564 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

       พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           นายปรืชา พันธุ์วา...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพี่รวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

ประชุมคณะทำงานประสานงานกลางในคณะทำงานขับคลื่อนนโยบาย สมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)      วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

ติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแลัพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์...

พิธีส่งมอบสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่              ...

ซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 4               วันที่...

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่            ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ...