HOPE001

ข่าวประชาสัมพันธ์

       โครงการสนับสนุนการกระจายลำใยของเกษตรกรผู้ปลูกลำใยนอกฤดู

banner34

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค กลการ จำกัด           ...

  ประเมินระดับความสามารถในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน                      ...

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565          วันที่ 10 มกราคม 2565 นายไพบูลย์...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์  จิรธานันท์...

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด       วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ จิรธานันท์...

ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจการสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย...

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการ            วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์...

 งานวันดินโลก (World Soil Day)       วันที่ 21 ธันวาคม 2564...

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานฮีโน่ จำกัด       วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ จิรธานันท์...

  ประชุมโครงการสร้างขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการให้บริการของกองทุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 20 ธันวาคม 2564  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการให้บริการของกองทุน...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2564  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเอง จำกัด      วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ เค.ซี.อี.ไอ จำกัด       วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์...

กระจายผลผลิตลำไยนอกฤดู วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับ...