รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด