รายงานการประชุม สสจ.

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562'

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน  2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม  2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

รายงานการประชุม KM 8 กรกฎาคม 2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562

 รายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล โดยท่านผู้ตรวจราชการเขต 1,2 และส่วนกลาง

 รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน เดือนกันยายน 2561

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือน  เดือนสิงหาคม 2561

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2561 

รายงานระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน  2561
รายงานระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม  2561
รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์  2561
รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนมกราคม 2561 - 8 ม.ค. 61
รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนธันวาคม 2560 - 6 ธ.ค.)60
รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2560 - 4 ต.ค. 60
รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนกันยายน 2560 - 4 ก.ย. 60
รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2560 - 7 ส.ค. 60 
รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2560 - 7 ก.ค. 60

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2560 - 5 มิ.ย. 60

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ  เดือนมีนาคม 2560 - 27 มี.ค.60

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนเมษายน 2560 - 11 เม.ย. 60

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2560 - 3 มี.ค. 60

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2560 - 6 ก.พ. 60

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ  เดือนมกราคม 2560 - 25 ม.ค.60

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนมกราคม 2560 - 10 ม.ค. 60

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ  เดือนธันวาคม 2559 - 26 ธ.ค.59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนธันวาคม 2559 - 2 ธ.ค. 59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2559 - 1 พ.ย. 59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2559 - 4 ต.ค. 59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนกันยายน 2559 - 5 ก.ย. 59

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ  เดือนสิงหาคม 2559 -26 ส.ค.59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2559 - 8 ส.ค.59

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ  เดือนกรกฎาคม 2559 -27 ก.ค.59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2559 - 4 ก.ค.59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2559 - 3 มิ.ย.59

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน-งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5/2559

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเดือนพ.ค.2559 -2พ.ค.59

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ  เดือนเมษายน2559 -25เม.ย.59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเดือนเม.ย.2559 -7มี.ค.59

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ  เดือนมีนาคม2559 -21มี.ค.59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเดือนมีนาคม2559 -9มี.ค.59

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ ครั้งที่ 2 วันที่ 23ก.พ.59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2559 -9ก.พ.59

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ ครั้งที่ 1 วันที่ 26ม.ค.59

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเดือนมกราคม2559 -11ม.ค.59

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ ครั้งที่ 14 วันที่  25 ธค 58

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2558 -4ธค58

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ ครั้งที่ 13 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

รายงานการปะชุมติดตามงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

รายงานการประชุมติดตามงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558

รายงานการประชุมติดตามงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันพุธที่ 5 สิงหาคม  2558

รายงานการประชุมติดตามงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันอังคารที่  21  กรกฎาคม 2558

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่  6 กรกฎาคม 2558

รายงานการประชุมติดตามงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2558

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม  2558

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันพุธที่ 2 กรกฎาคม  2557

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันศุกร์ที่ 4 เมษายน  2557

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม  2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 9  กันยายน  2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม  2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันอังคารที่ 4  มิถุนายน  2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม  2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน  2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม  2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันพฤหัสบดี 3 พฤษภาคม  2555

รายงานการประชุมข้าราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1,2 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม  2555

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันพุธที่ 4 เมษายน  2555

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555