รายงานการประชุม สสจ.

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล โดยท่านผู้ตรวจราชการเขต 1,2 และส่วนกลาง

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562'

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน  2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม  2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

รายงานการประชุม KM 8 กรกฎาคม 2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562

 รายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล โดยท่านผู้ตรวจราชการเขต 1,2 และส่วนกลาง

 รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน เดือนกันยายน 2561

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือน  เดือนสิงหาคม 2561

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2561 

รายงานระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน  2561
รายงานระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม  2561
รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์  2561
รายงานการประชุม  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประจำเดือนเดือนมกราคม 2561 - 8 ม.ค. 61