เข้าแนะนำ ส่งเสริม แนวทางการดำเนินโครงการสสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด

   วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าแนะนำ ส่งเสริม แนวทางการดำเนินโครงการสสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด ในการนี้ได้ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปเตรียมนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะกับบริบทของสหกรณ์อีกด้วย ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 95005  95006  95004  95003