KM

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวมสร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรโดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ==> สารสนเทศ ==> ความรู้ ==> ความชำนาญ

ประเภทของความรู้ ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ

- ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงานหนังสือตำราส่วนความรู้แฝงเร้น คือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่สำคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน

- ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คำพูดได้ มีรากฐานมาจากการกระทำและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย (Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) ทำให้เป็นทางการและสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการค้า วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิมรสไวน์ 

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ 2564new1

การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ 2563

1. ขั้นตอนและวิธีการประชุมด้วยระบบ Zoom Meeting

2. การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์

3. การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์จัดตั้งใหม่

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2562 

1.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ

2.การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ

3.แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2559 

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

2.แนวทางการแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยค้างชำระในสหกรณ์ภาคการเกษตร

3.การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2558

1.การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานในโครงการบ้านมั่นคง
2.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์
3. การควบคุมภายในของสหกรณ์

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2557

 

  งานแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ==>ผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2556

 

1.ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2556

2.ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) การเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์งบทดลองเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี

เรื่องที่ 2  กาวิเคราะห์ SWOT

เรื่องที่ 3 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ในสถานประกอบการที่ถูกเลิกจ้าง  link 1link 2 

เรื่องที่ 4 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ link 1, link 2, link 3, link 4link 5  

 

ระบบส่งเสริมสหกรณ์

     1. สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด link1, link2.1, link2.2, link2.3,link3, link4, link5