KM

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวมสร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรโดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ==> สารสนเทศ ==> ความรู้ ==> ความชำนาญ

ประเภทของความรู้ ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ

- ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงานหนังสือตำราส่วนความรู้แฝงเร้น คือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่สำคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน

- ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คำพูดได้ มีรากฐานมาจากการกระทำและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย (Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) ทำให้เป็นทางการและสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการค้า วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิมรสไวน์ 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ 2563new1

1. ขั้นตอนและวิธีการประชุมด้วยระบบ Zoom Meeting

2. การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์

3. การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์จัดตั้งใหม่

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2562 

1.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ

2.การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ

3.แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2559 

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

2.แนวทางการแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยค้างชำระในสหกรณ์ภาคการเกษตร

3.การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2558

1.การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานในโครงการบ้านมั่นคง
2.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์
3. การควบคุมภายในของสหกรณ์

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2557

 

  งานแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ==>ผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2556

 

1.ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2556

2.ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) การเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์งบทดลองเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี

เรื่องที่ 2  กาวิเคราะห์ SWOT

เรื่องที่ 3 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ในสถานประกอบการที่ถูกเลิกจ้าง  link 1link 2 

เรื่องที่ 4 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ link 1, link 2, link 3, link 4link 5  

 

ระบบส่งเสริมสหกรณ์

     1. สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด link1, link2.1, link2.2, link2.3,link3, link4, link5