แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


งบบุคลากร

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ


* * * * *  * * * * * * * * * * *

ครุภัณฑ์สำนักงาน (ทดแทนของเดิม)

- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล


ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแะพร่

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์


ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ก่อสร้างโรงจอดรยถนต์ ขนาด 90 ตารางเมต


* * * * *  * * * * * * * * * * *

งบดำเนินงาน

- งบอำนวยการจังหวัด

- งบประชาสัมพันธ์ / นิทรรศการ

- ค่า้างเหมาทำความสะอาด

- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ / ค่่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ครุภัณฑ์ ค่าประกันภัยรถราชการ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประวลผล แบบที่ 1
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

วัสดุคอมพิวเตอร์

- ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 

Actionplan กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดที่นี่ new icon

Actionplan กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดที่นี่ new icon

Actionplan กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลดที่นี่new icon

Actionplan กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ดาวน์โหลดที่นี่new icon
ionplan กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ดาวน์โหลดที่นี่new icon
Actionplan กลุ่มตรวจการสหกรณ์  ดาวน์โหลดที่นี่ new icon
Actionplan กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ฺExcel new icon
Actionplan กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ดาวน์โหลดที่นี่  new icon