แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Action Plan 2563

แผนบริหารทั่วไป,   ค่าเช่าบ้านแผนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน, แผนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน,
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(คลินิคเกษตร)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(เกษตรทฤษฏีใหม่) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บันได 7 ขั้น)

ฉบับปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม

ฝ่ายบริหารทั่วไป(ฉบับปรับปรุง ก.พ.63)กลุ่มงาน (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 63)ค่าเช่าบ้าน(ปรับปรุง มี.ค.63)โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ