แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Action Plan 2564

ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนบุคลากรงบดำเนินงานงบอำนวยการประชาสัมพันธ์,

ประชาสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง) , งบอำนวยการ (ฉบับปรับปรุง) , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับปรับปรุง) , เงินสำรอง  (ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ

ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ , โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร , โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อมูลค่า

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
แผนธรรมาภิบาลแผนโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เกษตรทฤษฎีใหม่ , โครงการผสมผสาน , สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์

กลุ่มตรวจการสหกรณ์
แผนกำกับดูแลสหกรณ์ 

กำกับ ดูแลและสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
แผนส่งเสริมสหกรณ์

แผนกลุ่มเสริมสหกรณ์ 1

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
แผนส่งเสริมสหกรณ์ 

แผนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2