แผนปฏิบัติการและงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป  

 (แผน 3 เดือน) 

พนักงานราชการ   รักษาความปลอดภัย   ทำความสะอาด  พนักงานขับรถยนต์  งบลงทุน  ค่าสารณูปโภค  ค่าเช่าบ้าน   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เงินสำรองจังหวัด 

 (แผนฉบับสมบูรณ์)

งบอำนวยการ  ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ฉบับแก้ไข) เงินสำรองจังหวัด (ฉบับแก้ไขค่าสาธารณูปโภค (ฉบับแก้ไข) พนักงานขับรถยนต์ (ฉบับแก้ไข) รักษาความปลอดภัย (ฉบับแก้ไข) ทำความสะอาด (ฉบับแก้ไข)

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  

 (แผน 3 เดือน)

พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์   พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 (แผนฉบับสมบูรณ์)

พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กิจกรรมยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่น โครงการอันเนื่องพระราชดำริ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

(แผน 3 เดือน)

 การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ   การติดตามและสนับสนุนงานนโยบาย การพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าการเกษตร 

 (แผนฉบับสมบูรณ์)

พัฒนาศักยภาพการดำเนินของกลุ่มเกษตรกร / ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ / พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ 

 (แผน 3 เดือน)

การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์   การควบคุมภายในสหกรณ์

 (แผนฉบับสมบูรณ์)

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์

กลุ่มตรวจการสหกรณ์  

                                                                          (แผน 3 เดือน)                                                                             

กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์

(แผนฉบับสมบูรณ์)

กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 : แผนส่งเสริมสหกรณ์ / แผนส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 : แผนส่งเสริมสหกรณ์/ แผนส่งเสริมสหกรณ์