icon 1 icon 2 icon 3 icon 4
icon 5 icon 6 icon 7 icon 8

 

3232 Copy
camera
 
20150507112948 love

ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

icongreenประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวระสโคโรนา 2019  Date 18/3/65  รายละเอียด

icongreenประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวระสโคโรนา 2019  Date 14/3/65  รายละเอียด

icongreenประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%  Date 8/3/65  รายละเอียด

icongreenประกาศจังหวัดสมุทรสาคร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  Date 10/1/65  รายละเอียด 

icongreenประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  Date 29/12/64  รายละเอียด 

icongreenประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  Date 24/12/64  คลิกรายละเอียด

icongreenประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร Date 7/12/64  คลิกรายละเอียด

icon all cat

 

Ness11 icon all cat 

คำสั่งจังหวัด

ประจำปี 2565

icon8 ที่ 592/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 492/2565 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online   รายละเอียด

icon8 ที่ 356/2565 แต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)   รายละเอียด

icon8 ที่ 333/2565 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online   รายละเอียด

icon8 ที่ 302/2565 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายละเอียด

 

icon all cat 

 4  annual CSC SDLC
adress 30903037  kumerr  love

 

8758
 top 3  G13  G6