ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

icongreenสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์  <ลว 30 มีนาคม 2564> new gif image 14

TV News

icongreenประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่  <ลว 15 มีนาคม 2564> รายละเอียด new gif image 14

icongreenประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำเดือน มีนาคม 2564  <31 มีนาคม 2564> รายละเอียด new gif image 14

icongreenประกาศ สหกรร์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ของสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด<19 กุมภาพันธ์ 2564>  รายละเอียด   

icongreenประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  รายละเอียด   

icongreenประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน  1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <25 มกราคม 2564>  รายละเอียด   

icongreenประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  <25 มกราคม 2564>  รายละเอียด   

icongreenประชาสัมพันธ์สร้างการตะหนักรู้การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า  รายละเอียด  

 

icon all cat

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัด

ประจำปี 2564

icon8 761-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ระดับจังหวัด    รายละเอียด

icon8 ที่ 227-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  รายละเอียด

 

icon all cat 

VDT

2021 02 03 14 01 26

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในหลายจังหวัด 

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

  

 Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์

 
Clip

ddddd

สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด
เข้มแข็ง สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้ยั่งยืน
#รายการคนไทยหัวใจเกษตร 18 พ.ย.62

42523

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
เข้มแข็ง สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้ยั่งยืน
#รายการคนไทยหัวใจเกษตร 15 พ.ย.62