ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

 

 icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 72 รายการ   รายละเอียด  new gif image 14

 icongreenประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 รายการ   รายละเอียด  new gif image 14

 icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด  new gif image 14

 icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563   คลิกเพื่อดูรายละเอียด   new gif image 14

 icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   คลิกเพื่อดูรายละเอียด   new gif image 14

 icongreen รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563 (21 ส.ค. - 10 ก.ย. 2563) 

 icongreen ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

 icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

icongreen Mornitoring 2020 Banner  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

 icongreen แนวทางการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

 icongreen สินค้าสหกรณ์ส่งทั่วไทย ต้านภัย COVID-19  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

 icongreen ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไวรัสโควิด-19  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

 icongreen ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

 icongreen ประกาศกรมส่งเสนริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2563  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icon all cat

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปี 2563

icon8 ที่ 2858/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   รายละเอียด

icon8 ที่ 2672/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์   รายละเอียด

icon8 ที่ 2671/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด   รายละเอียด

icon8 ที่ 2670/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำนิคมสหกรณ์บ้านไร่   รายละเอียด

icon8 ที่ 2669/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำนิคมสหกรณ์โคกขาม   รายละเอียด

icon8 ที่ 2668/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 2667/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมา พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์   รายละเอียด

icon8 ที่ 2663/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์   รายละเอียด

icon8 ที่ 2402/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ   รายละเอียด

icon8 ที่ 2547/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียด

icon8 ที่ 2402/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1767/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1766/2563 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล   รายละเอียด

icon8 ที่ 1720/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด  รายละเอียด

icon8 ที่ 1275/2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1175/2563 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  รายละเอียด

icon8 ที่ 1133/2563 มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 761/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อาคารศูนย์กล้วยไม้เพื่อการส่งออกสมุทรสาคร พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและก่อสร้างห้องเย็น ณ ศูนย์กล้วยไม้เพื่อการส่งออกสมุทรสาคร ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 606/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ล้างเกลือ ณ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 558/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน  รายละเอียด

icon8 ที่ 375/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน  รายละเอียด

icon8 ที่ 346/2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 151/2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 128/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  รายละเอียด

icon8 ที่ 127/2563 มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  รายละเอียด

icon8 ที่ 100/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เคร่อง  รายละเอียด

 

icon all cat 

VDT

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์  

     
Clip

ddddd

สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด
เข้มแข็ง สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้ยั่งยืน
#รายการคนไทยหัวใจเกษตร 18 พ.ย.62

42523

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
เข้มแข็ง สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้ยั่งยืน
#รายการคนไทยหัวใจเกษตร 15 พ.ย.62