ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

 icongreen ประกาศกรมส่งเสนริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2563  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

 icongreen ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

 icongreen ขอเชิญเที่ยวชมงาน "เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2562 ณ ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมืองมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  

 icongreen ขอประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

 icongreen ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ในตำแหน่งพนักงานบัญชี พนักงานทำความสะอาด  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

 icongreen ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "Mahachai Coconut Festival 2019" ในระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 3 ส.ค. 62 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย  

 icongreen ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่าย "สุด ๆ...สมุทรสาคร"  หมดเขตรับผลงาน 15 กันยายน 2562 นี้  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (5/3/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreen ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (28/2/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreen สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 youtube logo 

icongreen ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (18/2/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icon all cat

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ 2563

icon8 ที่ 375/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน  รายละเอียด

icon8 ที่ 346/2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 151/2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 128/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  รายละเอียด

icon8 ที่ 127/2563 มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  รายละเอียด

icon8 ที่ 100/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เคร่อง  รายละเอียด

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

icon8 ที่ 3347/2562 ย้ายข้าราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3219/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3128/2562 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3068/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 2876/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 2595/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2594/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2593/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานนิคมสหกรณ์โคกขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2592/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำนิคมสหกรณ์บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2591/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2590/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด

icon8 ที่ 2288/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร  รายละเอียด

icon8 ที่ 2267/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 83/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  รายละเอียด

icon all cat 

VDT

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์  

     
Clip

ddddd

สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด
เข้มแข็ง สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้ยั่งยืน
#รายการคนไทยหัวใจเกษตร 18 พ.ย.62

42523

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
เข้มแข็ง สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้ยั่งยืน
#รายการคนไทยหัวใจเกษตร 15 พ.ย.62