เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายมานะ อ่อนนุ่มสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายจิรายุ สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อย จำกัด เพื่อติดตามเรื่องการดำเนินการจัดการที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมที่ทำการชุมชนบ้านแแพ้ว ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร