เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มอบให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์  ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์เคหสถานหนองแขม จำกัด ซึ่งปิดบัญชีไม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 3 ปี ปัจจุบัณแก้ไขข้อบกพร่องแล้วอยู่ระหว่างติดตามผล โดยมีประธานสหกรณ์เคหสถานหนองแขม จำกัด และเจ้าหน้าที่บัญชีมาชี้แจงผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ณ ที่ทำการสหกรณ์เคหสถานหนองแขม จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร