เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อรับทราบการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ในปีบัญชีที่ผ่านมาและแนะนำส่งเสริมกำกับการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด