เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ การติดตามเร่งรัดหนี้สินจากสมาชิกสหกรณ์ การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ แผนงานการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเจนนิคมสหกรณ์ พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากสมาชิกสหกรณ์ ณ หอประชุมสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร จำกัด