เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายมานะ  อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานในการเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ มอบหมายให้คณะทำงานและเลขานุการ นำโดยนายธราธร ขันเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมีนายศักดา เนติพัฒน์ ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร