เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายมานะ  อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการกำกับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้สามารถดำเนินกิจการและปฏิบัติไปตามแนวทางและขอกำหนด รวมทั้งหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎกมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง

                             ในการจัดโครงการครั้งน้ มีผู้ตรวจการสหกรณ์และผู้ช่วยผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน โดยมีนายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร