เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ ปลูกฝังให้บุคลากรเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติภายใต้กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์และกรอบการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักษาพันธุ์พืชที่หายาก พร้อมน้อมนำแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ การปลูกไม้ยืนต้น อาทิเช่น “ต้นเหลืองปรีดียาธร” “ต้นมะม่วง” “ต้นมะนาว” รวมทั้งสิ้น 40 ต้น ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และกิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ ภายในบริเวณลานกิจกรรมพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ พื้นที่นิคมสหกรณ์โคกขาม และพื้นที่นิคมสหกรณ์บ้านไร่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร