เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมท่าจีน (502) เวลา 09.30 น. ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร