Info25

 icongreen ประกาศ !!! การรับต้นกล้ากัญชา กัญชง ในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถมารับต้นกล้า LOT2  ในวันที่ 26 -30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร Date 26/9/65

keymassage 13 0

icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Date 23/09/65  รายละเอียด 

icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นิคมสหกรณ์โคกขาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Date 23/09/65  รายละเอียด 

icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (นิคมสหกรณ์โคกขาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Date 23/09/65  รายละเอียด 

icongreen ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Date 14/09/65  รายละเอียด 

 icongreen ประกาศ !!! ขยายเวลาในการรับต้นกล้ากัญชา กัญชง ในจังหวัดสมุทรสาคร  ในวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร Date 29/8/65  คลิกรายละเอียด
walk_in_kuncha.jpg 530154.jpg
icongreen ประกาศ !!! โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนจองต้นกล้ากัญชา กัญชง ในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถมารับต้นกล้า LOT 1 ในวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร Date 15/8/65  คลิกรายละเอียด

ITA2

icongreen ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "คัดสำเนาทะเบียนสหกรณ์ Online" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีคำรับรองถูกต้อง ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

icongreenประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวระสโคโรนา 2019  Date 18/3/65  รายละเอียด

icongreenประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวระสโคโรนา 2019  Date 14/3/65  รายละเอียด

icongreenประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%  Date 8/3/65  รายละเอียด

icongreenประกาศจังหวัดสมุทรสาคร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  Date 10/1/65  รายละเอียด 

icongreenประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  Date 29/12/64  รายละเอียด 

icongreenประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  Date 24/12/64  คลิกรายละเอียด

icongreenประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร Date 7/12/64  คลิกรายละเอียด

icongreen banner king10 1

icongreenประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ic new

     vision 01  

icongreen ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หนังสือ "การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" download 153141 960 720 

icongreen ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด   คลิกรายละเอียด 

icongreen ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด  ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. - 26 เม.ย. 2561 คลิกรายละเอียด  

icongreen สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 “ครบรอบ 102 ปีการสหกรณ์ไทย”   

icongreen แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   

icongreen การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ   
      647716 pdf 16 ตัวชี้วัด      647716 pdf 16 คำแนะนำการจัดทำรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัด     word1 แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ
      excel1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติราชการ    word1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   excel1 แบบประเมินสมรรถนะแต่ละระดับ

icongreen การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   
      647716 pdf 16 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
      word1 แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ  647716 pdf 16 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

icongreen PR moi 8888 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ณ. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร) 

สอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 034 - 411251 สายด่วน 1567  icon new

icongreen วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen รูปแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (annual report)  icon new  (1FormAnnualReport2560 , 2FormCoopandAgriGroup)

icongreen ประชุม การขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen แนวทางการบริหารและจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen ประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen การต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

     bullet blue expandตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

     bullet blue expandตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของนิคมสหกรณ์บ้านไร่  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

     bullet blue expandตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของนิคมสหกรณ์โคกขาม  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen ขอเชิญชวนหน่วยงาน ส่วนราชการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกและประชาชนทั่วไป ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ใช้ประดับตกแต่งเมือง สถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และตามบ้านเรือนประชาชน เพื่อแสดงความอาลัยเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชการที่ ๙ ซึ่งทางสำนักงานมีต้นดอกดาวเรืองจำหน่าย  สามารถสั่งจองต้นดาวเรืองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034 - 869641-42 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)  เอกสารใบสั่งจอง  วิธีการปลูกดอกดาวเรือง