residence

b Check

 ข้าราชการ  
karakad  

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวการะเกด  จิอู๋

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์)

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 3486 9641-2

โทรศัพท์มือถือ : 06 4992 5525

E-mail : karaked_ji@cpd.go.th

 warawan

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรวรรณ  สมยินดี

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 3486 9641-2

E-mail : worawan_si@cpd.go.th

 

 พนักงานราชการ  
 5 sittipong  

ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพงศ์  สมณกิจ

ตำแหน่ง : นิติกร

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 3486 9641-2

E-mail : sittipong_so@cpd.go.th[กลับหน้าแรก]