รายงานผลการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

                                          1) ตลาดนำการผลิต และโครงการสำคัญตามนโยบาย

                                          2) ผลการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ตามภารกิจกรม)

                                          3) ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม

                                          4) ผลสำเร็จของงานส่งเสริมพัฒนา งานกำกับดูแล แก้ไขและป้องกันปัญหาของสหกรณ์ในภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตรในระดับพื้นที่

                                          5) สารสนเทศผลสำเร็จของการสร้างเครือข่ายงานสหกรณ์ในระดับพื้นที่ แยกเป็น สารสนเทศเครือข่ายงาน
สหกรณ์ภาคการเกษตร และสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

                                          6) งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

 

footer image