55 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน 55

 

:: วิสัยทัศน์ ::

   " เป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างความสำเร็จให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการจัดการ ”

 

:: พันธกิจ ::

   " ส่งเสริม เผยแพร่ เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ และสนับสนุนพัฒนาสหกรร์และกลุ่มเกษตรกร
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร การดำเนินธุรกิจ การบริการต่าง ๆ และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน "

 

:: ประเด็นยุทธศาสตร์ ::

1. ส่งเสริมและยกระดับทักษะของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

2. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยให้แก่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร และองค์กร
3. มีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร และองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานสากล

 

:: เป้าหมาย ::

1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3. มีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร และองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานสากล