2r

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

                 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
                 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด   

               

แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลี่ยมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

                 โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
                 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
                 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                             http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด   (เงินอุดหนุนให้กลุ่มอาชีพ)

 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

                 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด   (งบลงทุน)


                 โครงการ :
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด   (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63)

      
                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                 กิจกรรมรอง : ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด   

 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

                 โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                 กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                 กิจกรรมรอง : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                             http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด   

 

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า

                 โครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
                 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย
                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี  พ.ศ. 2564

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด  

 

                 โครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
                 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย
                 กิจกรรมรอง : พัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด  

 

                 โครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
                 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย
                 กิจกรรมรอง : พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด  

 

 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

                 โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด  

 

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

                 โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
                 กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

                                         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงาน                              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png Action Plan จังหวัด