55 คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร 55

ปี 2564

icon8 ที่ 1893/2564 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   รายละเอียด

icon8 ที่ 1087/2564 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   รายละเอียด

icon8 ที่ 927/2564 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พสดุ   รายละเอียด

icon8 ที่ 761/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ระดับจังหวัด   รายละเอียด

icon8 ที่ 227/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  รายละเอียด

ปี 2563

icon8 ที่ 3566/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ ขนาด 48 ตารางเมตร นิคมสหกรณ์โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   รายละเอียด

icon8 ที่ 3495/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  รายละเอียด

icon8 ที่ 3326/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 3325/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 3120/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   รายละเอียด

icon8 ที่ 3088/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

icon8 ที่ 2858/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   รายละเอียด

icon8 ที่ 2672/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์   รายละเอียด

icon8 ที่ 2671/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด   รายละเอียด

icon8 ที่ 2670/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำนิคมสหกรณ์บ้านไร่   รายละเอียด

icon8 ที่ 2669/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำนิคมสหกรณ์โคกขาม   รายละเอียด

icon8 ที่ 2668/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 2667/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมา พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์   รายละเอียด

icon8 ที่ 2663/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์   รายละเอียด

icon8 ที่ 2402/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ   รายละเอียด

icon8 ที่ 2547/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียด

icon8 ที่ 2402/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1767/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1766/2563 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล   รายละเอียด

icon8 ที่ 1720/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด  รายละเอียด

icon8 ที่ 1275/2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1175/2563 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  รายละเอียด

icon8 ที่ 1133/2563 มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 761/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อาคารศูนย์กล้วยไม้เพื่อการส่งออกสมุทรสาคร พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและก่อสร้างห้องเย็น ณ ศูนย์กล้วยไม้เพื่อการส่งออกสมุทรสาคร ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 606/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ล้างเกลือ ณ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 558/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน  รายละเอียด

icon8 ที่ 375/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน  รายละเอียด

icon8 ที่ 346/2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 151/2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 128/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  รายละเอียด

icon8 ที่ 127/2563 มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  รายละเอียด

icon8 ที่ 100/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เคร่อง  รายละเอียด

 

ปี 2562

icon8 ที่ 3347/2562 ย้ายข้าราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3219/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3128/2562 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3068/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 2876/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 2595/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2594/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2593/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานนิคมสหกรณ์โคกขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2592/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำนิคมสหกรณ์บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2591/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2590/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด

icon8 ที่ 2288/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร  รายละเอียด

icon8 ที่ 2267/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 83/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  รายละเอียด

 

ปี 2561

icon8 ที่ 3235/2561 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 2982/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด  รายละเอียด

icon8 ที่ 2763/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผู้ประสานราชการอำเภอ)  รายละเอียด

icon8 ที่ 2634/2561 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2581/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 2388/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด

icon8 ที่ 1933/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 1204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 866/2561 ย้ายข้าราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 806/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุประจำสำนักงาน (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 315/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผู้ประสานราชการอำเภอ)  รายละเอียด

icon8 ที่ 314/2561 อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 298/2561 จัดจ้างพนักงานราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

 

ปี 2560

icon8 ที่ 3837/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 3645/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 3624/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด  รายละเอียด

icon8 ที่ 3593/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 3509/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 2372/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียด

icon8 ที่ 2324/2560 แก้ไขและปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล  รายละเอียด

icon8 ที่ 2156/2560 การจัดจ้างพนักงานราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1674/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icon8 ที่ 1284/2560 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1265/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1244/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1226/2560 ย้ายข้าราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1214/2560 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1190/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1007/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  รายละเอียด

icon8 ที่ 1004/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  รายละเอียด

icon8 ที่ 923/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 751/2560 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 511/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีห้องสุขาบริเวณสวนพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ชำรุด   รายละเอียด

icon8 ที่ 410/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 409/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างเหมาจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 332/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาจัดแสดงศักยภาพด้านการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 264/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างเหมาจัดแสดงศักยภาพด้านการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

 

ปี 2559

icon8 ที่ 4501/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   รายละเอียด

icon8 ที่ 4420/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด   รายละเอียด

icon8 ที่ 4170/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   รายละเอียด

icon8 ที่ 3815/2559 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ   รายละเอียด

icon8 ที่ 3024/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์   รายละเอียด

icon8 ที่ 2942/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง   รายละเอียด

icon8 ที่ 2930/2559 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน   รายละเอียด

icon8 ที่ 2894/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   รายละเอียด

icon8 ที่ 2516/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์   รายละเอียด

icon8 ที่ 2515/2559 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องเกลือ  1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร (เพิ่มเติม)   รายละเอียด

icon8 ที่ 2173/2559 อนุญาตให้ข้าราชการขัรถยนต์ราชการ   รายละเอียด

icon8 ที่ 1511/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด   รายละเอียด

icon8 ที่ 1379/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน ระดับจังหวัด   รายละเอียด

icon8 ที่ 755/2559 แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559   รายละเอียด

icon8 ที่ 716/2559 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 619/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   รายละเอียด

icon8 ที่ 455/2559 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   รายละเอียด

icon8 ที่ 335/2559 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   รายละเอียด

 

ปี 2558

icon8 ที่ 3590/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด   รายละเอียด

icon8 ที่ 3316/2558 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   รายละเอียด

icon8 ที่ 3164/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด   รายละเอียด

icon8 ที่ 3160/2558 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เพิ่มเติม (เฉพาะราย)   รายละเอียด

icon8 ที่ 3128/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   รายละเอียด

icon8 ที่ 3106/2558 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด   รายละเอียด

icon8 ที่ 2960/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 2793/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ควบคุมงานในการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  รายละเอียด

icon8 ที่ 2708/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด

icon8 ที่ 2361/2558 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน รายละเอียด

icon8 ที่ 2259/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้รับจ้างเหมาบริการ ประจำปี พ.ศ.2558   รายละเอียด

icon8 ที่ 2229/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  รายละเอียด

icon8 ที่ 2158/2558 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1985/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 1850/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2558/2559  รายละเอียด

icon8 ที่ 1655/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมต้นแบบ นักส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมดีเด่นฯ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1032/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์กล้วยไม้สมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 1584/2558 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เพิ่มเติม (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1376/2558 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   รายละเอียด

icon8 ที่ 1212/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ   รายละเอียด

icon8 ที่ 996/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 897/2558 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  รายละเอียด

icon8 ที่ 863/2558 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  รายละเอียด

icon8 ที่ 215/2558 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)  รายละเอียด

icon8 ที่ 178/2558 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  รายละเอียด

 

ปี 2557

icon8 ที่ 3451/2557 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1284/2557 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 989/2557 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  รายละเอียด

icon8 ที่ 903/2557 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)  รายละเอียด

icon8 ที่ 547/2557 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  รายละเอียด

icon8 ที่ 53/2557 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอดมูลค่าห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Network) จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 52/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2557  รายละเอียด

 

ปี 2556

icon8 ที่ 3344/56 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำนิคมสหกรณ์บ้านไร่โดยวิธีพิเศษ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3343/56 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำนิคมสหกรณ์โคกขามโดยวิธีพิเศษ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3342/56 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำนิคมสหกรณ์บ้านไร่โดยวิธีพิเศษ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3341/56 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครโดยวิธีพิเศษ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3241/56 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2556 ของ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 3240/56 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  รายละเอียด

icon8 ที่ 3043/56 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  รายละเอียด

icon8 ที่ 2600/2556  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556/2557  รายละเอียด

icon8 ที่ 2510/2556  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 2401/2556  แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เป็นอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  รายละเอียด

icon8 ที่ 2272/2556  อนุญาตให้ข้าราชการขับรถยนต์ราชการ   รายละเอียด

 

ปี 2555

icon8 ที่ 2042/2555  แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 2365/2555  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  รายละเอียด

icon8 ที่ 2705/2555  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2555  รายละเอียด

icon8 ที่ 2836/2555  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 2932/2555  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 3306/2555  แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี 2556   รายละเอียด

icon8 ที่ 3307/2555  แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี 2556  รายละเอียด

icon8 ที่ 3322/2555  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี พ.ศ.2556   รายละเอียด