55 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 55

ปี 2564

icon8 ที่ 32/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ 12/2564 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management)  รายละเอียด

icon8 ที่ 11/2564 มอบหมายหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด  รายละเอียด

icon8 ที่ 10/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 9/2564 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายละเอียด

icon8 ที่ 7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายละเอียด

icon8 ที่ 6/2564 ให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 5/2564 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 4/2564 แต่งตั้งพนักงานขับรถ เก็บรักษาและซ่อมบำรุง รถส่วนกลางของสำนักงาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 3/2564 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 2/2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1/2564 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  รายละเอียด

 

ปี 2563

icon8 ที่ 49/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยเสบียง ของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 48/2563 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2563 (Annual Report)  รายละเอียด

icon8 ที่ 47/2563 ให้พนักงานราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม  รายละเอียด

icon8 ที่ 46/2563 มอบหมายหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด  รายละเอียด

icon8 ที่ 45/2563 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกsรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 43/2563 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 42/2563 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รายละเอียด

icon8 ที่ 41/2563 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบูรณาการแผนงานรายเดือน   รายละเอียด

icon8 ที่ 40/2563 ให้พนักงานราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม   รายละเอียด

icon8 ที่ 39/2563 แต่งตั้งคณะทำงานในการแนะนำช่วยเหลือการปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนา การดำเนินงานของสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร จำกัด   รายละเอียด

icon8 ที่ 38/2563 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์   รายละเอียด

icon8 ที่ 37/2563 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management)   รายละเอียด

icon8 ที่ 36/2563 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์   รายละเอียด

icon8 ที่ 35/2563 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่นักการเงินประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 34/2563 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   รายละเอียด

icon8 ที่ 33/2563 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ   รายละเอียด

icon8 ที่ 32/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ   รายละเอียด

icon8 ที่ 31/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 30/2563 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกต  รายละเอียด

icon8 ที่ 29/2563 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ  รายละเอียด

icon8 ที่ 28/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563  รายละเอียด

icon8 ที่ 27/2563 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชิงรุก  รายละเอียด

icon8 ที่ 26/2563 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 25/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  รายละเอียด

icon8 ที่ 24/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 23/2563 แต่งตั้งผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  รายละเอียด

icon8 ที่ 22/2563 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online  รายละเอียด

icon8 ที่ 21/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 20/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการรับ - จ่ายเงินประจำวัน กรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 19/2563 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online  รายละเอียด

icon8 ที่ 18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 17/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการรับ - จ่ายเงินประจำวัน กรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2563 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  รายละเอียด

icon8 ที่ 15/2563 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รายละเอียด

icon8 ที่ 14/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  รายละเอียด

icon8 ที่ 13/2563 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online  รายละเอียด

icon8 ที่ 12/2563 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล  รายละเอียด

icon8 ที่ 11/2563 แต่งตั้งคณะทำงานปฎิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 10/2563 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 9/2563 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด  รายละเอียด

icon8 ที่ 8/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 7/2563 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 6/2563 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ 5/2563 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online  รายละเอียด

icon8 ที่ 4/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  รายละเอียด

icon8 ที่ 3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563   รายละเอียด

icon8 ที่ 2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2563  รายละเอียด

icon8 ที่ 1/2563 แก้ไขมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

 

ปี 2562

icon8 ที่ 32/2562 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 31/2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2562 Annual Report  รายละเอียด

icon8 ที่ 30/2562 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 29/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 28/2562 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกต  รายละเอียด

icon8 ที่ 27/2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (เรื่อง กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร)  รายละเอียด

icon8 ที่ 26/2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (เรื่อง การจัดงาน ๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน)  รายละเอียด

icon8 ที่ 25/2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management) (เรื่อง การ9รวจการสหกรณ์โดยทีม)  รายละเอียด

icon8 ที่ 24/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำรายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนแนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2563  รายละเอียด

icon8 ที่ 23/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 22/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างวางระบบและติดตั้งประปาในพื้นที่นิคมสหกรณ์บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 21/2562 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 20/2562 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 19/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562  รายละเอียด

icon8 ที่ 18/2562 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 17/2562 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 15/2562 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 14/2562 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประกวดขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 13/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น  รายละเอียด

icon8 ที่ 12/2562 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562"  รายละเอียด

icon8 ที่ 10/2562 แต่งตั้งผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  รายละเอียด

icon8 ที่ 9/2562 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online  รายละเอียด

icon8 ที่ 8/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  รายละเอียด

icon8 ที่ 7/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อย แฟ้ม 19 รายการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด

icon8 ที่ 4/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 3/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2562  รายละเอียด

icon8 ที่ 2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562   รายละเอียด

icon8 ที่ 1/2562 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล   รายละเอียด 

 

ปี 2561

icon8 ที่ 50/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS  รายละเอียด

icon8 ที่ 49/2561 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB   รายละเอียด

icon8 ที่ 48/2561 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 47/2561 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 46/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 45/2561 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 44/2561 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 43/2561 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประกวดขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 42/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 41/2561 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 40/2561 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล  รายละเอียด

icon8 ที่ 39/2561 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ 38/2561 แต่งตั้งผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  รายละเอียด

icon8 ที่ 37/2561 แต่งตั้งคณะทำงาน (การจัดทำแผนยกระดับชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ จำนวน 47 สหกรณ์)  รายละเอียด

icon8 ที่ 36/2561 แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ  รายละเอียด

icon8 ที่ 35/2561 มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบริหารฯ)  รายละเอียด

icon8 ที่ 34/2561 มอบหมายงานให้ข้าราชการบรรจุใหม่ (ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายหลังพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  รายละเอียด

icon8 ที่ 33/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)  รายละเอียด

icon8 ที่ 32/2561 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 31/2561 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดโครงการสหกรณ์สอนอาชีพ  รายละเอียด

icon8 ที่ 30/2561 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  รายละเอียด

icon8 ที่ 29/2561 แต่งตั้งข้าราชการ กำกับ ดูแล งานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ 28/2561 แต่งตั้งให้เป็น นายทะเบียน สำหรับยืนยันความถูกต้อง ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  รายละเอียด

icon8 ที่ 27/2561 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561" เพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ 26/2561 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 25/2561 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาคร จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ 24/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รายละเอียด

icon8 ที่ 23/2561 แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนบำนาญและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส่วนราชการผู้ขอฯ  รายละเอียด

icon8 ที่ 22/2561 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561"  รายละเอียด

icon8 ที่ 21/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น  รายละเอียด

icon8 ที่ 20/2561 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ  รายละเอียด

icon8 ที่ 19/2561 แต่งตั้งใหข้าราชการรักษาการมนตำแหน่ง  รายละเอียด

icon8 ที่ 17/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2561 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  รายละเอียด

icon8 ที่ 15/2561 แต่งตั้งข้าราชการ กำกับดูแล โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (งบกลางปี) ของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ 14/2561 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ 13/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 12/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 11/2561 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 10/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2561  รายละเอียด

icon8 ที่ 9/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด

icon8 ที่ 8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด

icon8 ที่ 7/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2561  รายละเอียด

icon8 ที่ 6/2561 มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 5/2561 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล  รายละเอียด

icon8 ที่ 3/2561 มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 2/2561 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 1/2561 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561  รายละเอียด

 

ปี 2560

icon8 ที่ 28/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 27/2560 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 25/2560 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561  รายละเอียด

icon8 ที่ 24/2560 มอบหมายให้พนักงานราชการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการชำระบัญชีสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 23/2560 แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ 22/2560 ยกเลิกและมอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 21/2560 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 20/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  รายละเอียด

icon8 ที่ 19/2560 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 18/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงินประจำวัน กรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 17/2560 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รายละเอียด

icon8 ที่ 15/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  รายละเอียด

icon8 ที่ 14/2560 มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token Key  รายละเอียด

icon8 ที่ 13/2560 ยกเลิกและมอบหมายสิทธิของผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  รายละเอียด

icon8 ที่ 12/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  รายละเอียด

icon8 ที่ 11/2560 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด  รายละเอียด

icon8 ที่ 10/2560 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560"  รายละเอียด

icon8 ที่ 9/2560 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 8/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียด

icon8 ที่ 7/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ 6/2560 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน "วันเปิดป้ายและทำบุญอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 5/2560 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมที่ 3 จัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 4/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2560  รายละเอียด

icon8 ที่ 3/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560-61  รายละเอียด

 

ปี 2559

icon8 ที่ 34/2559 มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token Key  รายละเอียด

icon8 ที่ 32/2559 ยกเลิกและมอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 31/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 30/2559 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  รายละเอียด

icon8 ที่ 29/2559 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน  รายละเอียด

icon8 ที่ 28/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 27/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 23/2559 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รายละเอียด

icon8 ที่ 22/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  รายละเอียด

icon8 ที่ 21/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ 20/2559 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 18/2559 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 17/2559 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน " 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559"  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับประกันงานก่อสร้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 13/2559 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  รายละเอียด

icon8 ที่ 10/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ 7/2559 มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 6/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 3/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 2/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2559  รายละเอียด

 

ปี 2558

icon8 ที่ 39/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 37/2558 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายละเอียด

icon8 ที่ 36/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ 33/2558 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS  รายละเอียด

icon8 ที่ 32/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 28/2558 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ จังหวัดสมุทรสาคร"  รายละเอียด

icon8 ที่ 23/2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รายละเอียด

icon8 ที่ 20/2558 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ แก้ไขเพิ่มเติม   รายละเอียด

icon8 ที่ 19/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2558 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558"  รายละเอียด

icon8 ที่ 13/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  รายละเอียด

icon8 ที่ 11/2558 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  รายละเอียด

icon8 ที่ 10/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  รายละเอียด

icon8 ที่ 8/2558 ให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 7/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2558-2559  รายละเอียด

icon8 ที่ 6/2558 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS  รายละเอียด

icon8 ที่ 5/2558 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 4/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มเติม  รายละเอียด

 

ปี 2557

icon8 ที่ 8/2557 แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 7/2557 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นิคมสหกรณ์โคกขาม  รายละเอียด

icon8 ที่ 6/2557 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นิคมสหกรณ์บ้านไร่  รายละเอียด

icon8 ที่ 5/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 4/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ 3/2557 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  รายละเอียด

icon8 ที่ 2/2557 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1/2557 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดประกาศ ผู้ปลดประกาศ และผู้ตรวจสอบ  รายละเอียด

 

ปี 2556

icon8 ที่ 16/2556 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ส่งเข้าประกวดสหกรณ์สู่ดีเด่น ประจำปี 2557-2558  รายละเอียด

icon8 ที่ 15/2556 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน  รายละเอียด

icon8 ที่ 14/2556 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 12/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดนิคมสหกรณ์โคกขาม (จ้างเหมา)  รายละเอียด

icon8 ที่ 11/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดนิคมสหกรณ์บ้านไร่ (จ้างเหมา)  รายละเอียด

icon8 ที่ 9/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)  รายละเอียด

icon8 ที่ 8/2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดการความรู้  ( Knowledge Management )  รายละเอียด

icon8 ที่ 7/2556 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลช่องทางให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ร้องเรียน เสนอแนะต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์   รายละเอียด

icon8 ที่ 6/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดเด็กดีมีเงินออม  รายละเอียด

icon8 ที่ 4/2556 แต่งตั้งคณะทำงานคิดตามงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายละเอียด

icon8 ที่ 3/2556 แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 2/2556 มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (แก้ไข เพิ่มเติม)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1/2556 มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  รายละเอียด

 

ปี 2555

icon8 ที่ 27/2555  แต่งตั้งคณะทำงานแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  รายละเอียด

icon8 ที่ 26/2555  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 25/2555  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 24/2555  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มงานและนิคมสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด  แนบ1  แนบ2

icon8 ที่ 23/2555  มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ  ระดับอำเภอ  รายละเอียด

icon8 ที่ 22/2555  แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน รายละเอียด

icon8 ที่ 21/2555  มอบหมายพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

icon8 ที่ 20/2555  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  รายละเอียด

icon8 ที่ 19/2555  มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบการขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส  รายละเอียด

icon8 ที่ 18/2555  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  รายละเอียด

icon8 ที่ 17/2555  มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2555  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ลูกจ้างประจำ  รายละเอียด

icon8 ที่ 15/2555  ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 14/2555  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ 13/2555  แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) รายละเอียด

icon8 ที่ 12/2555  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ   รายละเอียด