55 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 55

 

 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ประจำปี 2564

icon8 ที่ สค 2/2564 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ สค 1/2564 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการเคหะชุมชนมหาชัย จำกัด   รายละเอียด

icon8 ที่ สค 5/2564 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์กาหลง จำกัด   รายละเอียด

icon8 ที่ สค 6/2564 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาคร จำกัด   รายละเอียด

icon8 ที่ สค 8/2564 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1 จำกัด   รายละเอียด

icon8 ที่ สค 9/2564 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าจีน จำกัด   รายละเอียด

 

 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ประจำปี 2563

icon8 ที่ สค 13/2563 มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 12/2563 มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 11/2563 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 10/2563 แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 9/2563 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์กาหลง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 8/2563 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการเคหะชุมชนมหาชัย จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 7/2563 ถอนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ทีพีไอ จำกัด ออกจากทะเบียน  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 6/2563 มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 5/2563 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 4/2563 แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 3/2563 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการเคหะชุมชนมหาชัย จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 2/2563 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์กาหลง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 1/2563 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์กาหลง จำกัด  รายละเอียด

 คำสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563

icon8 ที่ 3/2563 แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 2/2563 มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  รายละเอียด 

icon8 ที่ 1/2563 ถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรทำประมงอวนลากท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

 

ปี 2562

icon8 ที่ สค 20/2562 มอบหมายคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 19/2562 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 17/2562 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำประมงอวนลากท่าฉลอม  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 15/2562 แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ทีพีไอ จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 13/2562 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 2 จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 11/2562 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีร้านสหกรณ์รถไฟสายแม่กลอง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 9/2562 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์เคหสถานบ้านสวนหลวง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 7/2562 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์กาหลง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 2/2562 ถอนชื่อสหกรณ์บริการชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหาร จำกัด ออกจากทะเบียน  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 1/2562 ถอนชื่อสหกรณ์ประมงสมุทรสาคร จำกัด ออกจากทะเบียน  รายละเอียด

 

ปี 2561

icon8 ที่ สค 15/2561 มอบหมายคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 14/2561 แจ้งชื่อคณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์นครหลวงเส้นใยสังเคราะห์ จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 13/2561 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์นครหลวงเส้นใยสังเคราะห์ จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 12/2561 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 11/2561 แจ้งชื่อคณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการเคหะชุมชนมหาชัย จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 10/2561 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการเคหะชุมชนมหาชัย จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 9/2561 แจ้งชื่อคณะผู้ชำระบัญชีร้านสหกรณ์รถไฟสายแม่กลอง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 8/2561 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีร้านสหกรณ์รถไฟสายแม่กลอง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 7/2561 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 6/2561 แจ้งคณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์เคหสถานบ้านสวนหลวง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 5/2561 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์เคหสถานบ้านสวนหลวง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 4/2561 แจ้งคณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาคร จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 3/2561 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาคร จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 2/2561 มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 1/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  รายละเอียด

 

ปี 2559

icon8 ที่ สค 15/2559 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 14/2559 ถอนชื่อร้านสหกรณ์วิทยาลัยสมุทรสาคร  ออกจากทะเบียน  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 13/2559 ยกเลิกและมอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   รายละเอียด

icon8 ที่ สค 12/2559 ยกเลิกและแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 11/2559 แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1  จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 10/2559 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1  จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 9/2559 แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์นครหลวงเส้นใยสังเคราะห์  จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 8/2559 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์นครหลวงเส้นใยสังเคราะห์  จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 7/2559 ถอนชื่อสหกรณ์ขายข้าวศรีธัญญา จำกัด  ออกจากทะเบียน  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 4/2559 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาคร จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 3/2559 ตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 2/2559 มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์   รายละเอียด

icon8 ที่ สค 1/2559 ยกเลิกและแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  รายละเอียด

 

ปี 2558

icon8 ที่ สค 25/2558 ยกเลิกและมอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 24/2558 มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 23/2558 แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ลวดตาข่ายเอเซีย จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 22/2558 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ลวดตาข่ายเอเซีย จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 21/2558 แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงสมุทรสาคร จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 20/2558 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงสมุทรสาคร จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 19/2558 แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรท่าเสา จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 18/2558 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรท่าเสา จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 17/2558 แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีร้านสหกรณ์รถไฟสายแม่กลอง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 16/2558 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีร้านสหกรณ์รถไฟสายแม่กลอง จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 15/2558 แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ขายข้าวศรีธัญญา จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 14/2558 เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ขายข้าวศรีธัญญา จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 7/2558 ยกเลิกและมอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เพิ่มเติม  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 6/2558 แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 5/2558 แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 2 จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 4/2558 แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสินสาคร จำกัด  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 3/2558 มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 2/2558 ยกเลิกและแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 1/2558 ยกเลิกและมอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์  รายละเอียด

 

ปี 2557

icon8 ที่ สค 3/2557 ยกเลิกและมอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เพิ่มเติม รายละเอียด

icon8 ที่ สค 2/2557 มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์   รายละเอียด

icon8 ที่ สค 1/2557 แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์   รายละเอียด

 

ปี 2556

icon8 ที่ สค 5/2556 ยกเลิกและมอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เพิ่มเติม รายละเอียด

icon8 ที่ สค 4/2556 ยกเลิกและแต่งตั้งตรวจการสหกรณ์   รายละเอียด

 

ปี 2555

icon8 ที่ สค 5/2555 ยกเลิกและมอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เพิ่มเติม รายละเอียด

icon8 ที่ สค 4/2555 ยกเลิกและมอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ สค 3/2555 ยกเลิกและแต่งตั้งตรวจการสหกรณ์   รายละเอียด