tab download form

  

ที่
ชื่อเรื่อง
    ประเภทไฟล์       
1.  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
 

 - แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการ

 

 - แบบขออนุมัติไปราชการ

   - แบบฟอร์มโปรไฟล์  
      - สหกรณ์
      - กลุ่มเกษตรกร
      - กลุ่มอาชีพ
   - กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด)  
      - สัญญากู้ยืมเงิน
      - สัญญากู้ยืมเงิน
      - สัญญาค้ำประกัน
     
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

   2.1 แบบฟอร์มรายงาน แผนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ
   2.2 Update Anti - Virus & Fix Tool
   2.3 แบบฟอร์มการขอใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless)
   2.4 แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม
   2.5 Font TH SarabunNew messageImage
   2.6 Download Driver Printe OKI - MC363 messageImage
3.  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
   3.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์และสินค้าสำหรับบุคคลทั่วไป
   3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานสหกรณ์ปศุสัตว์ / ประมง สพส.
   3.3 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย
4.  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
   4.1 แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการปลูกต้นราชพฤกษ์
   4.2 แบบฟอร์มแผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ (กิจกรรมจัดที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์) เตรียมการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์
   4.3 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อยื่นแบบ ป.ส.21
   4.4 แบบรายงานแผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ (กิจกรรมจัดที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์) นิคมสหกรณ์รูปการเช่าที่ดิน
5.  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
   5.1 คู่มือปฏิบัติงานโครงการสหกรณ์ขนาดเล็ก
   5.2 โครงการประชุมสมาชิกสหกรณ์
   5.3 แบบข้อมูลและแผนสหกรณ์ขนาดเล็ก
   5.4 แบบใบสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
 6.   กองแผนงาน 
   6.1 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
   6.2 คำอธิบายแบบรายงาน กผง. 47-4 การส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ แบบโครงการหลวง
  7.   กองคลัง 
   7.1 รายงานสรุปผลการก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546
   7.2 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและแผน / ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
   7.3 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546
   7.4 แบบแจ้งหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม ประจำเดือน
8. กองการเจ้าหน้าที่
   8.1 แบบฟอร์ม กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
   8.2 แบบฟอร์ม กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   8.3 แบบฟอร์ม กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
   8.4 แบบฟอร์ม กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์