tab download manual

 

ที่ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
1  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   1.1 คู่มือการใช้งาน Photoshop สำหรับทำหัวเว็บไซต์และการตกแต่งภาพเบื้องต้น
   1.2 คู่มือการใช้งาน Photoshop CS3 เบื้องต้น
   1.3 คู่มือการใช้งาน Microsoft Powerpoint เบื้องต้น
   1.4 คู่มือขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์
   1.5 มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2) icon new
   1.6 มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์) icon new
   1.7 มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) icon new HTML
   1.8 มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นิคมสหกรณ์) icon new
   1.9 คู่มือการใช้งานระบบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์(Intra)
   1.10 คู่มือการใช้งานระบบเทมเพล็ตเว็บไซต์ Joomla และ Photoshop เบื้องต้น (ล่าสุด) 
   1.11 คู่มือการติดตั้ง IP Phone (Version 1.) 
   1.12 คู่มือการใช้งานระบบการสร้างร้านค้าออนไลน์ Coop-mart.com 
2 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
   2.1 คู่มือการส่งเสริมการตลาดเกษตรกร (Farmers Market)
   2.2 คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
   2.3 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบรายงานส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำหรับส่วนภูมิภาค)
   2.4 คำอธิบายรายละเอียดการบันทึกและแก้ไขข้อมูล ระบบรายงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
   2.5 คู่มือการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
3 สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
   3.1 คู่มือประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (แยกไฟล์และหมวด)  
   3.1.1 หมวดที่ 1 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ (หน้า 1 - 54 )
   3.1.2 หมวดที่ 2 -1 สหกรณ์ (หน้า 55 - 118 )
   3.1.3 หมวดที่ 2 - 2 การดำเนินงานสหกรณ์ (หน้า 119 - 286 )
   3.1.4 หมวดที่ 3 การเลิกและชำระบัญชีสหกรณ์ (หน้า 287 - 318 )
   3.2 คู่มือประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (ไฟล์เดียว)
4 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
   4.1 คู่มือการปฏิบัติงาน กพส. ปี 2560
   4.2 แบบพิมพ์ การปฏิบัติงาน กพส. ปี 2560
5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   5.1 แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์
   5.2 การต่อต้านทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
   6.1 คู่มือสหกรณ์สีขาวและหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล
7 กองแผนงาน  
   7.1 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)