km

 
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่ 
1. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 4.67/5.00 6 2022-04-20 11:41:59
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.53/5.00 17 2021-08-13 17:39:03
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.71/5.00 7 2021-08-13 17:36:00
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร 4.50/5.00 12 2021-08-09 13:47:49
5. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5.00/5.00 8 2020-08-30 16:08:21
6. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดรายการวิทยุ 5.00/5.00 3 2020-08-27 16:20:04
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 4 2020-08-27 16:17:41
8. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์โดยทีม 4.50/5.00 4 2019-08-30 16:43:31
9. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้ การจัดตั้งสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2019-08-30 16:42:18
10. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 4.50/5.00 4 2019-08-30 16:38:22
11. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย 5.00/5.00 2 2018-08-21 15:16:42
12. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในเขตจัดที่ดิน 3.67/5.00 3 2017-09-07 07:18:48
13. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้คำว่า เพื่อโปรดทราบ โปรดดำเนินการ และ เพื่อโปรดพิจารณา 5.00/5.00 3 2016-08-22 09:28:50
14. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวปฏิบัติที่ดี การยืมเงินทดรองราชการ 4.00/5.00 4 2016-08-22 04:58:22
15. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.75/5.00 4 2016-08-22 03:59:57
 

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ทั้งหมด