km

ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวปฏิบัติที่ดี การยืมเงินทดรองราชการ 3.67/5.00 3 2016-08-22 04:58:22
2. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้คำว่า เพื่อโปรดทราบ โปรดดำเนินการ และ เพื่อโปรดพิจารณา 5.00/5.00 2 2016-08-22 09:28:50
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.50/5.00 2 2016-08-22 03:59:57
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในเขตจัดที่ดิน 3.50/5.00 2 2017-09-07 07:18:48
5. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย 5.00/5.00 1 2018-08-21 15:16:42
6. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 0/5.00 0 2019-08-30 16:38:22
7. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้ การจัดตั้งสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 16:42:18
8. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์โดยทีม 0/5.00 0 2019-08-30 16:43:31

 

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ทั้งหมด