55 ผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำปี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 55
   
  icon8  ข้อมูลผู้ตรวจการสหกรณ์ ปี 2561   รายละเอียดเพิ่มเติม 
   
  icon8  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สค 4/2560 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
  icon8  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สค 5/2560 เรื่อง ยกเลิกและมอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียดเพิ่มเติม