นิคมสหกรณ์โคกขาม

ข้อมูลเกี่ยวกับนิคมสหกรณ์

 1.ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์

chutrachai resize

นายฉัตรชัย  บาไสย

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม

โทรศัพท์สำนักงาน :  0 3486 9731

โทรศัพท์มือถือ :  0 8969 73071

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน

โครงสร้างและอัตรากำลัง

นิคมสหกรณ์โคกขาม  มีข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ   จำนวน  7 อัตรา

ข้าราชการ    2   อัตรา

- ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม                   จำนวน  1  อัตรา

- นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ/ปฏิบัติการ         จำนวน  1  อัตรา

ลูกจ้างประจำ  1  อัตรา

- พนักงานพิมพ์                                         จำนวน   1   อัตรา

พนักงานจ้างเหมาบริการ  4  อัตรา

- พนักงานขับรถยนต์                                   จำนวน   1   อัตรา

- พนักงานรักษาความสะอาด                           จำนวน   1   อัตรา

- พนักงานรักษาความปลอดภัย                        จำนวน   2   อัตรา

 

3.ทำเนียบบุคลากร

ข้าราชการ
chutrachai resize

ชื่อ-นามสกุล:  นายฉัตรชัย  บาไสย

ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม

โทรศัพท์ :  0 8969 73071

โทรศัพท์สำนักงาน :  0 3486 9731

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบ 
สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
wimonrat

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาววิมลรัตน์  กุศลธรรมรัตน์

ตำแหน่ง :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :  0 8055 25136

โทรศัพท์สำนักงาน :  0 3486 9731

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบ 
สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
ลูกจ้างประจำ
image04

ชื่อ-นามสกุล:  นายสุภชัย  ไกรษร

ตำแหน่ง :   พนักงานพิมพ์ ส.4

โทรศัพท์ :  0 9243 52882

โทรศัพท์สำนักงาน :  0 3486 9731

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
พนักงานจ้างเหมาบริการ
image03

ชื่อ-นามสกุล:  นายสุรพล  ชะอุ่มพันธ์

ตำแหน่ง :   พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ :  0 9927 13307

โทรศัพท์สำนักงาน :  0 3486 9731

 
image141

ชื่อ-นามสกุล:  นางสาวศรีนวล  ทรัพย์โรจน์

ตำแหน่ง :   พนักงานรักษาความสะอาด

โทรศัพท์ :  0 9917 82547

โทรศัพท์สำนักงาน :  0 3486 9731

 
papai

ชื่อ-นามสกุล:  นายประไพ  เสียงไพเราะ

ตำแหน่ง :   พนักงานรักษาความปลอดภัย

โทรศัพท์ :  0 3486 9731

โทรศัพท์สำนักงาน :  0 3486 9731

 
prachern

ชื่อ-นามสกุล:  นายประเชิญ  ปานรักษ์

ตำแหน่ง :   พนักงานรักษาความปลอดภัย

โทรศัพท์ :  0 3486 9731

โทรศัพท์สำนักงาน :  0 3486 9731

 

 

4. แผนงานและโครงการแต่ละปี

    ปี 2565

    ปี 2564

 

ข้อมูลสารสนเทศของนิคมสหกรณ์

 

5. สารสนเทศนิคมสหกรณ์

สารสนเทศของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์

ข้อมูชื่อสหกรณ์ :  สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

ประเภท :  สหกรณ์การเกษตร

ที่อยู่ :  เลขที่  20/10  หมู่ที่  9  ตำบล  โคกขาม  อำเภอ  เมืองสมุทรสาคร  จังหวัด  สมุทรสาคร  74000

หมายเลขโทรศัพท์ :  034-857051  หมายเลขโทรสาร :   034-869698

E-mail Address :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จดทะเบียนเมื่อวันที่ :  2  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2491  ทะเบียนเลขที่ :   1/5597 

วันสิ้นปีทางบัญชี วันที่ :  30  เดือน  กันยายน  ของทุกปี

        - ธุรกิจในแต่ละด้าน

> รับฝากเงิน                                    จำนวน     2,206,739.02 บาท

> ให้เงินกู้                                       จำนวน     9,009,012.00 บาท                    

> รวบรวมผลผลิตสมาชิก  (เกลือทะเล)     จำนวน  13,036,459.70 บาท

> ธุรกิจบริการ                                  จำนวน    3,382,760.62 บาท

        - การมีส่วนร่วมของสมาชิก

          > สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์  จำนวน 176  ราย

        - สินค้าและบริการหลัก

          > เกลือทะเล

          > ให้บริการน้ำบาดาล

 ข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

ข้อมูลทั่วไป ธุรกิจในแต่ละด้าน การมีส่วนร่วมของสมาชิก สินค้าและบริการหลัก

กลุ่มแปรรูปเกลือทะเล

สปาขัดผิว กลุ่มอาชีพขนาดเล็ก

-เม็ดเกลือทะเล

-ดอกเกลือทะเล

-สบู่เกลือทะเล

-เกลือสปาขัดผิว

การออกเอกสารสิทธิที่ดิน

การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การออกหนังสืออนุญาต (กสน.3) นิคมสหกรณ์จังหวัด

นิคม พื้นที่โครงการ
(ไร่)
พื้นที่จัดสรร
(ไร่)
พื้นที่จัดสรรไม่ได้
(ไร่)
ผลการออก กสน.3
(ไร่)
พื้นที่คงเหลือ
(ไร่)
นิคมสหกรณ์โคกขาม  15,000 13,250  1,750  7,310  5,940 

 1. การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) นิคมสหกรณ์จังหวัด
นิคม พื้นที่โครงการ
(ไร่)
พื้นที่จัดสรร
(ไร่)
พื้นที่จัดสรรไม่ได้
(ไร่)
ผลการออก กสน.5
(ไร่)
พื้นที่คงเหลือ
(ไร่)
นิคมสหกรณ์โคกขาม  15,000 13,250  1,750  6,083  7,167 

 

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์นิคม

ขั้นที่ 1 . ขอคำแนะนำจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด     

คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ควรมีตัวแทนในการประสานงานกับสหกรณ์จังหวัด  เพื่อให้ได้แนวคิดว่าควรจัดตั้งสหกรณ์หรือไม่ และควรเป็นสหกรณ์ประเภทใด พร้อมคำแนะนำการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้วย
***ติดต่อขอคำแนะนำจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้ทั่วประเทศ***

ขั้นที่ 2 . ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก

     ผู้ประสานงานในขั้นที่ 1 ต้องจัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 1. คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 คน (ไม่ควรมากกว่า 15 คน)
 2. ให้การศึกษาอบรม เรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ วิธีการทำธุรกิจ
 3. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท และวัตถุประสงค์,แผนดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์
 4. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างข้อบังคับสหกรณ์

***เชิญสหกรณ์จังหวัดหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย***

ขั้นที่ 3 . ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

     คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากขั้นที่ 2 ประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 1. เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. กำหนดระยะเวลาในการรวบรวมใบสมัครสมาชิก เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิก
 3. กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ และควรให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน
 4. พิจารณาร่างข้อบังคับสหกรณ์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพิจารณา

***เชิญสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดหรือ ตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย***

ขั้นที่ 4 . ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก 

     เมื่อคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นที่ 3 เสร็จแล้ว ต้องประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 1. พิจารณากำหนดข้อบังคับของสหกรณ์
 2. แจ้งประเภทของสหกรณ์ที่ได้เลือก รวมทั้งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3. แจ้งแผนดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์

***เชิญสหกรณ์จังหวัดหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย***
***เชิญหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย***

ขั้นที่ 5 . ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์

     คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องจัดทำเอกสารต่าง ๆ และยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ หรือสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่เอกสารที่จะยื่นประกอบด้วย

 1. คำขอจดทะเบียนที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้ลงลายมือชื่อแล้ว
 2. สำเนารายงานการประชุม ครั้งละ 2 ชุด คือ

       การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ (ตามขั้นที่ 2)

       การประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ตามขั้นที่ 4)

 1. แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมจำนวน 2 ชุด
 2. บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก พร้อมลายมือชื่อและจำนวนหุ้นที่จะถือ จำนวน 2 ชุด

***ข้อบังคับตัวจริง 4 ฉบับ และสำเนา 6***

 

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์

พระราชกฤษฏีกา

จัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์

ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ. 2500

*******

ภูมิพลอดุลยเดช ป .ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ .ศ . 2500

เป็นปีที่ 12 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า    

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  95  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพุทธศักราช 2485  จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                      มาตรา 1   พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2500”

                      มาตรา 2   พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                      มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดธนบุรี   พุทธศักราช 2485

                      มาตรา 4 ให้จัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราช

                    กฤษฎีกานี้ ซึ่งคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ได้อนุมัติไห้สงวนไว้แล้วตามความในมาตรา 20 (4)  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

                      มาตรา 5   ให้อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือนี้               

                      มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์มีอำนาจแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 3 คนเพื่อพิจารณาสอบสวน คัดเลือกบุคคลเข้าครอบครองที่ดินเพื่อเป็นสมาชิกในรูปสหกรณ์

                                    จนกว่าสหกรณ์นั้นจะได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์แล้ว

                      มาตรา 7  บุคคลที่จะเข้าครอบครองที่ดินเพื่อเป็นสมาชิกในสหกรณ์นิคมกสิกรรมต้อง

                                   (ก)  มีสัญชาติไทย

                                   (ข)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปี

                                   (ค) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ  วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                       มาตรา 8  บุคคลที่จะเข้าครอบครองที่ดินเพื่อเป็นสมาชิกในสหกรณ์นิคมเกลือต้อง

                                  (ก)  มีคุณสมบัติตามมาตรา 7 (ก) (ข) (ค) และ (ฉ)

                                  (ข)  เคยทำนาเกลือมาแล้ว

                                  (ค)  ไม่มีนาเกลือของตนเอง  หรือมีอยู่แล้วเป็นจำนวนเล็กน้อยไม่พอทำกิน

                      มาตรา 9 ให้อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกในสหกรณ์เข้าครอบครองทำประโยชน์  ในที่ดินตามมาตรา 4 ตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนั้นไม่เกินรายละ 50 ไร่

                      มาตรา 10 ให้เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปจากสมาชิกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ในอัตราซึ่งอธิดีกรมสหกรณ์ที่ดินจะได้กำหนดไม่เกินไร่ละ 50 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายปี  ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ และต้องเริ่มต้นชำระงวดแรกอย่างช้าในปีที่ 5  นับแต่ปีที่ได้เข้าเป็นสมาชิก ถ้าปีใด ไม่สามารถชำระได้ภายในกำหนดโดยมีเหตุผลอันสมควรอธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินจะผ่อนผันให้ชำระในปีถัดไปก็ได้

                      มาตรา  11  เมื่อสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ใดในนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือตามพระราชกฤษฎีกานี้  ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้เข้าครอบครองเต็มเนื้อที่แล้ว และ ได้ชำระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปตามความในมาตรา 10  เสร็จสิ้น  ทั้งได้ชำระหนี้ เงินกู้ประเภทระยะเวลายาวซึ่งได้กู้ไปจากสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว สมาชิก แต่ละคนมีสิทธิขอหนังสือตามความในมาตรา  7 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  พุทธศักราช  2485  จากอธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน

                      มาตรา  12  พระราชกฤษฎีกานี้ไม่กระทบกระทั่งสิทธิในการครอบครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมกสิกรรมและนิคมเกลือซึ่งได้จดทะเบียนก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้   ใช้บังคับ

                      มาตรา  13  เมื่อสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ใดในนิคมเกลือตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมเกลือใน จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดธนบุรี  พุทธศักราช  2485  ได้ทำประโยชน์ในที่ดินได้ครอบครองเต็มเนื้อที่แล้ว และได้ชำระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไป ทั้งได้ชำระหนี้เงินกู้ประเภทระยะเวลายาวซึ่งได้กู้ไปจากสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว  ตามความในมาตรา  9  แห่งพระราชกฤษฎีกานั้นแล้วให้มีสิทธิตามมาตรา  11  แห่งพระราชกฤษฎีกานี้

                      มาตรา  14  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

     

                                                                                          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

                                                                                              จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม

                                                                                                    นายกรัฐมนตรี

                                                                                               --------------------------------

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากที่ดินที่จัดตั้งสหกรณ์นิคมเกลือซึ่งกรมสหกรณ์  (เดิม)  ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น  ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดธนบุรี  พ.ศ.  2485  มีอาณาเขตติดต่อเป็นผืนเดียวกับที่ดินที่กระทรวงการคลังได้เคยหวงห้ามไว้  บางตอนมีคุณภาพเหมาะสมแก่การกสิกรรม  และบางตอนก็เหมาะสมแก่การทำนาเกลือ  สมควรดำเนินการจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ขึ้นโดยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์  ในจังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดธนบุรี  และจังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  2500 


(คัดจากราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  74  ตอนที่  66  วันที่  6  สิงหาคม  2500  หน้า  1200)

 

ที่ตั้งนิคมสหกรณ์

นิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

          ที่อยู่ : 23 หมู่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

          โทรศัพท์ : 0 3486 9731

          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

 

ข่าวกิจกรรมของนิคมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายฉัตรชัย บาไสย ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ร่วมกับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ปลูกพืชผักสวนครัว และปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 3,000 ตัว

 

1653966334850

  d03d850e6a0858027f99bd8a16eb5969439cfd7d