coop6 4
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
               icongreen หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
               icongreen จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
               icongreen กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
                   - กราฟสหกรณ์ที่ผ่าน                I               - กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน
               icongreen จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
               icongreen กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์
 
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563
               icongreen หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์   แนวทางการดำเนินงาน    เพิ่มเติม
               icongreen จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
               icongreen กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
                   - กราฟสหกรณ์ที่ผ่าน                I               - กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน
               icongreen จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
               icongreen กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์
 

 

LineDrawing