banner3 pink coop2
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564
               icongreen หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
               icongreen จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
               icongreen กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
                   กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน                I               กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
               icongreen จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
               icongreen กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร
 
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563
               icongreen หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
               icongreen จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
               icongreen กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์
                   - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน                I               - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
               icongreen จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
               icongreen กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร
 

LineDrawing