รายงานผลการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                            ตลาดนำการผลิต และโครงการสำคัญตามนโยบาย

                                              - BCG เกลือ
                                              - การพัฒนาระบบตลาด
                                              - ซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

                                                footer image