ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชำระบัญชี เรื่อง การวางเงินที่เจ้าหนี้ยังมิได้มาขอรับกับนายทะเบียนสหกรณ์ของสกหรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด (คลิก9/12/64
ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด (คลิก13/7/64
ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดสระบุรี "พัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม"  (คลิก1/6/64
ประชาสัมพันธ์ชุดวีดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คลิก2/4/64
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี "สุจริต โปร่งใส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ใสสะอาด" (คลิก29/1/64
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก29/1/64
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ใสสะอาด 2564" (คลิก29/1/64
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสระบุรี ร่วมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร "บริการลานตากข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำนา" คลิกดูรายละเอียด13/11/63

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (คลิก

ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายนมกล่อง UHT เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019(COVID-19) สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุุรี โทร. 036 211052 ต่อ 13 14/05/63 (คลิก)

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market
       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 ดูข่าวทั้งหมด>>

 



   

***



 

  • รูปล่าง (ช่องทางการติดต่อ)
  • รูปล่าง (ภารกิจหน่วยงาน)