รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี

สหกรณ์จังหวัดสระบุรี  

มือถือ. 095 365 1115

เบอร์โทรสำนักงาน. 036 211052

เบอร์โทรสาร. 0 3621 1030

E-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.