จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก


  ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกร และสมาชิก จากระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

       

       ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

      - ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  (คลิก) 

 

       ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

      - จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)        ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

      - จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)        ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

      - จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)        ข้อมูล ณ  วันที่ 1 มกราคม 2561

      - จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก) 

      - จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก) 

      - กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก) 


       ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
  

      - จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

      - กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)