ทำเนียบกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี

         ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   (คลิก)

         ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   (คลิก)

         ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   (คลิก)

         ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   (คลิก)

         ** ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561     (คลิก)

         ** ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560     (คลิก)

 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์