**หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร**  หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรก  ( คลิกดูรายละเอียด )

  ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
     

       ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

         - สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564 (คลิก)

         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)

         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท  

             (1) กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน คลิก

             (2) กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน คลิก

         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร   (คลิก

  

       ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

         - สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2563 (คลิก)

         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)

         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท  

             (1) กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน คลิก

             (2) กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน คลิก

         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร   (คลิก

 

       ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

         - สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 (คลิก)
         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ  (คลิก)
         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ  (คลิก


        ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2561

         - สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561 (คลิก)
         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ  (คลิก)
         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ  (คลิก)

 


        ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
         - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ  (คลิก)
         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
         - กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ  (คลิก)

 

 


                                          ****************************