สินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี

  แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท  (คลิก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท  (คลิก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท  (คลิกณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท  (คลิก)  ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

  แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท  (คลิก)  ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

 


หมายเหตุ  :
 
ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์