สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี 

(ข้อมูลจากระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ )

  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

      **แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท
          -  ทำนา
          -  ทำสวน 
          -  ทำไร่
          -  เลี้ยงสัตว์

      **กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภท  (คลิก)  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

      **แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท
          -  ทำนา
          -  ทำสวน 
          -  ทำไร่
          -  เลี้ยงสัตว์

      **กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภท  (คลิก)


  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

      **แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท
          -  ทำนา
          -  ทำสวน
          -  ทำไร่
          -  เลี้ยงสัตว์

      **กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภท  (คลิก)  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

       ** แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท
           -  ทำนา
           -  ทำสวน
           -  ทำไร่
           -  เลี้ยงสัตว์

       **กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภท  (คลิก)


  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

       **แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกตามประเภท
          - ทำนา
          - ทำสวน
          - ทำไร่
          - เลี้ยงสัตว์

      **กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภท  (คลิก)