การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

        ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

          กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

               - กลุ่มเกษตรกร ทำนา  
               - กลุ่มเกษตรกร ทำไร่
               - กลุ่มเกษตรกร ทำสวน
               - กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงสัตว์
   

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

           จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)

              รายละเอียดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน  (คลิก)

 

แหล่งที่มา :  ข้อมูลจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์