ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
 (จากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ )

           แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกรการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  (คลิก)

           กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภท  (คลิก)

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  (จากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ )

           แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกรการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  (คลิก)

           กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภท  (คลิก)


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  (จากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ )

           แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกรการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  (คลิก)

           กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภท  (คลิก)