จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกในจังหวัดสระบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

              ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)      

           ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์   (คลิก)

           กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

           กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

              ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)      

           ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์   (คลิก)

           กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

           กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

              ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)      

           ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์   (คลิก)

           กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

           กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

              ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)      

           ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์   (คลิก)

           กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

           กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

              ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)      

           ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์   (คลิก)

           กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

           กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

              ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)      

           ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์   (คลิก)

           กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

           กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    (คลิก)

 

 

ที่มา  :   ข้อมูลจากระบบ Profile กลุ่มอาชีพ กรมส่งเสริมสหกรณ์