ทำเนียบกลุ่มอาชีพในจังหวัดสระบุรี

         ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (คลิก)

            ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (คลิก)

            ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  (คลิก)

            ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  (คลิก)

            ** ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561    (คลิก)

           ** ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560    (คลิก)

 

ที่มา  :   ข้อมูลจากระบบ Profile กลุ่มอาชีพ กรมส่งเสริมสหกรณ์