ทำเนียบกลุ่มอาชีพในจังหวัดสระบุรี

       
         
** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (คลิก)

            ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (คลิก)

            ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (คลิก)

            ** ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561   (คลิก)

           ** ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560   (คลิก)

 

ที่มา  :   ข้อมูลจากระบบ Profile กลุ่มอาชีพ กรมส่งเสริมสหกรณ์